A XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. októberi ülésén döntött arról, hogy a Lendületben 2.0 ciklusprogramban megfogalmazott célok közül az otthon biztonságának megteremtése érdekében az elavult otthonok felújítását és a környezettudatos megoldások alkalmazását támogassa. A társasházaknak és szövetkezeti lakásoknak nyújtandó kamatmentes felújítási hitelről szóló jogszabály, rendelet a XIII. kerületben 25 éves múltra tekint vissza, amely során a kihelyezett közel 2,5 milliárd forintos önkormányzati forrás 5,7 milliárd forint felújítási, beruházási összeget generált, 764 lakóépületben közel 44 ezer albetét (jellemzően lakás) környezete, gépészete újult, újulhatott meg.
2958943716.png

Tekintettel az építőipari árak folyamatos növekedésére, valamint a társasházak műszaki problémáira, az albetétenként adható összeget a XIII. Kerületi Önkormányzat minden sávban 20.000 Ft-tal megemelte és mivel az elmúlt években megjelentek új lakóközösségi igények, pl. a megújuló energiaforrások alkalmazására, homlokzati hőszigetelés kialakítására, így ezen igények megjelentek a támogatható tevékenységek felsorolásában, amely alapján:

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat helyett és nevében eljáró
XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. pályázatot hirdet a 31/2020. (X. 13.) számú rendelete alapján Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat a kerületi társasházak és szövetkezeti lakóházak felújítására, helyreállítására támogatási lehetőséget biztosít.

Kamatmentes felújítási támogatás

Az igényelt felújítási támogatás összege nem haladhatja meg:
a) a 2-20 lakást magában foglaló épület esetében lakásonként: 160.000,- Ft
b) a 21-35 lakást magában foglaló épület esetében lakásonként: 140.000,- Ft
c) a 36-50 lakást magában foglaló épület esetében lakásonként: 120.000,- Ft
d) 51-nél több lakást magában foglaló épület esetében lakásonként: 100.000,- Ft

Az Önkormányzat a támogatást pályázat keretében, utófinanszírozási formában, legfeljebb 5 évre, kamatmentesen biztosítja.
A támogatást kizárólag a pályázó által elfogadott, az elvégzendő munkákra vonatkozó költségvetésben tételesen felsorolt célokra, és a pályázatot elbíráló döntésében meghatározott határidő lejártáig lehet felhasználni. A döntést megelőzően elkezdett felújítás pozitív elbírálás esetén az alábbi esetekben finanszírozható:
a) A gáz alap- és felszálló vezeték cseréje esetén, ha a pályázót kizárták a gázszolgáltatásból,
b) Más, életveszély elhárítással összefüggő, hatóság vagy közműszolgáltató által elrendelt, vagy szakvéleményben igazolt azonnali intézkedést igénylő munka esetén, ha a munkavégzés megkezdését megelőzően a pályázó haladéktalanul bejelentette a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. részére.
A jelen bekezdésben foglaltak kivételével a munkavégzés csak az elbírálásra jogosult döntését követően kezdhető el.

I. A támogatás célja:
A kerületi épületállomány állagának javítása érdekében az épületek felújítására, helyreállítására az Önkormányzat utólagos elszámolású kamatmentes felújítási támogatást nyújt a Rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén.

II. A pályázók köre:
XIII. kerületi társasházak és szövetkezeti lakóházak

III. Támogatható tevékenységek köre:
a) az alapító okirat szerint közös tulajdonban lévő gépészeti vezetékhálózat teljes vagy részleges
felújítása (központi antenna, kaputelefon, kábel tv vezetékeinek felújítására nem igényelhető),
b) tető, tetőszerkezet héjalás, bádogozás, kémények részleges, vagy teljes felújítása,
c) födémek, függőfolyosók, erkélyek szerkezeti felújítása, alapmegerősítés,
d) központi berendezések, kazántelep, felvonók, szellőztető berendezések részleges és teljes
felújítása,
e) homlokzatfelújítás,
f) társasház és szövetkezeti lakóház helyiségeit érintő egyéni vízmérők felszerelése,
g) központi vízszűrő beépítése a vízminőség javítása érdekében,
h) megújuló energiaforrások alkalmazása,
i) a társasház vagy szövetkezeti lakóház utcafronti nyílászáróinak cseréje, helyreállítása,
j) a társasház vagy szövetkezeti lakóház lépcsőházának felújítása,
k) a társasház területén szeméttároló kialakítása, meglévő szemétledobó korszerűsítése,
l) gépkocsi-tároló kialakítása a társasház vagy szövetkezeti lakóház belső udvarán vagy pinceszintjén
a pincehelyiségek átalakításával,
m) az épület víz- és hőszigetelésének javítása,
n) homlokzati hőszigetelés kialakítása,
o) kémények biztonságtechnikai kiváltása, felújítása, kialakítása,
p) új felvonó kialakítása, beszerelése,
q) egyéb, a pályázati kiírásban meghatározott célra, vagy
r) felújítással összefüggő, nem önkormányzati pályázathoz önrész fedezetére, amennyiben a nem önkormányzati pályázat a jelen rendelet céljaival összhangban áll.

IV. Kötelező mellékletek:
1. Közgyűlési határozat, hogy milyen típusú munkálat(ok) elvégzése mellett döntött a közösség, továbbá annak költségvetését is el kell fogadni. A jegyzőkönyvben szerepelnie kell, hogy az elvégzendő munkálatra mekkora összegű önkormányzati támogatást igényel. Amennyiben nem önkormányzati pályázat önrészének fedezetére szeretné felhasználni a kamatmentes támogatást a társasház vagy lakásszövetkezet, a közösség erről szóló döntését is csatolni kell.

2. Közgyűlési határozat, melyben a közös képviselőt, lakásszövetkezeti tisztségviselőt felhatalmazza a közösség a pályázaton való részvételre, a kamatmentes támogatási szerződés aláírására, illetve amennyiben az releváns, hogy zálogjog alapítással kapcsolatban teljeskörűen eljárjon.

3. A felújítás költségeit tartalmazó részletes költségvetés, vagy amennyiben nem önkormányzati pályázat önrészének fedezetére pályázik a lakásszövetkezet vagy társasház, a vonatkozó pályázati kiírást kell csatolni.

4. A pályázó nyilatkozata és igazolása az önrész rendelkezésre állásáról (a felújítási összeg legalább 30 %-a), ennek hiányában annak igazolását, hogy az önrész rendelkezésre állását milyen módon tudja biztosítani.

5. Közgyűlési határozat arról, hogy amennyiben a felújítás bekerülési összege magasabb a költségvetésben szereplő összegnél, úgy a szerződésben rögzített költség feletti részt a tulajdonostársak pótbefizetéssel egyenlítik ki.

6. Fedezetként az alábbi lehetőségek közül lehet választani a támogatás összegének erejéig:
a) közös költség fedezet: ebben az esetben csatolni kell a pályázó közgyűlési határozatát arról, hogy a folyósított támogatás összege visszafizetésének fedezeteként felajánlja az Önkormányzat által fizetendő víz- csatornadíj nélküli közös költség arányos részét, amennyiben a társasházban, szövetkezeti lakóházban az önkormányzati tulajdonrészre fizetendő közös költség erre megfelelő fedezetet nyújt,
b) azonnali beszedési megbízás fedezet: a támogatás havi törlesztőrészlete legalább háromszorosának megfelelő összegű azonnali beszedési megbízás fedezet esetén csatolni kell a pályázó erre vonatkozó közgyűlési határozatát,
c) ingó jelzálogjog vagy a pályázót megillető jogon vagy követelésen alapuló zálogjog fedezet: ebben az esetben csatolni kell a pályázó közgyűlési határozatát arról, hogy mely ingóságára vonatkozóan ajánlja fel jelzálogjog alapítását, vagy mely jogon, követelésen ajánlja fel zálogjog alapítását, és mekkora összegben. Egyúttal csatolni kell a jog vagy követelés fennállását igazoló dokumentumot is,
d) jelzálogjog fedezet: ebben az esetben csatolni kell a pályázó hozzájárulását közgyűlési határozat formájában, hogy az Önkormányzat a támogatás mértékéig az egyes tulajdonokra a tulajdoni hányad arányában vagy az ingatlan-nyilvántartásban önálló ingatlanként nyilvántartott helyiségre jelzálogjogot jegyeztessen be,

7. Nyilatkozatot, hogy a pályázónak az Önkormányzattal szemben nem áll fenn lejárt tartozása, és nincs kiegyenlítetlen közműtartozása.

8. Nyilatkozatot, hogy a társasházban, lakásszövetkezetben nincs rendezetlen tulajdoni vagy használati helyzetű tetőtér vagy házfelügyelői lakás.

9. A pályázó közgyűlési határozata arról, hogy az Önkormányzat – erre vonatkozó döntése esetén – jogosult a pályázó épületének homlokzatán, vagy más arra alkalmas közös tulajdonú területén, a kamatmentes támogatás visszafizetésének futamideje alatt köztéri biztonsági megfigyelő kamerát, WiFi szolgáltatási pontot vagy mindkettőt kiépíteni és működtetni.

10. A pályázó közgyűlési határozata arról, hogy pozitív elbírálás esetén a támogatási szerződés megkötésétől számított 60 napon belül a pályázó épületének bejáratánál az épületen belül táblát helyez el arról, hogy a felújítás az Önkormányzat támogatásával valósult meg. A tábla elvárt paramétereit és egyéb feltételeit a pályázati kiírás melléklete tartalmazza.

11. Közművektől igazolást, hogy a háznak nincs közműtartozása.

12. Adóigazolást a XIII. Kerületi Önkormányzat Adóügyi Osztályától (1139 Budapest, Béke tér 1.), hogy nem áll fenn lejárt tartozása a háznak.

V. A pályázat benyújtásának módja, elbírálása:
A pályázatokat a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt-hez folyamatosan lehet benyújtani határidő nélkül. A pályázat csak az összes melléklet egyidejű beadásával érvényes. Feltétel, hogy a másolatban benyújtott dokumentumok olvashatóak legyenek.
A pályázati fedlapon az alábbi információkat kérjük feltüntetni:
• pályázat célja,
• társasház neve, pontos címe, helyrajzi száma,
• alapító okirat szerinti albetétek száma (lakás darab száma, helyiség darab száma),
• közös képviselet neve, címe, elérhetősége,
• felújítási munkálatok befejezési határideje,
• mellékletek: a tájékoztatóban 1-12. sorszám alatti mellékletek (ennek egy része a közgyűlési határozatokra is vonatkozik).

A pályázat kiírásáról, valamint a pályázatok elbírálásáról a tulajdonosi jognak a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében meghatározott gyakorlója, a Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság dönt.
A tulajdonosi jog gyakorlója a pályázati eljárások előkészítésével és lebonyolításával, valamint a pályázatok elbírálását követően a támogatási szerződések előkészítésével a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt-t bízza meg.
A döntésről a pályázó írásban kap értesítést.
Elfogadott támogatási kérelem esetén a munkák elvégzését és a számlák (vagy rész-számlák benyújtását követően) az Önkormányzat szerződést köt a felújítási munkák támogatására a társasház, lakásszövetkezet képviselőjével.
A kamatmentes támogatást 5 év alatt kell visszafizetni. Ennek törlesztését a kiíró folyamatosan ellenőrzi. A visszafizetésre kedvezményben részesülhetnek a Rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén az azt kérelmezők.

Vissza nem térítendő kamattámogatás

I. A támogatás célja:

Az Önkormányzat a kerületi épületállomány állagának javítása érdekében az épületek felújításához, korszerűsítéséhez – lakás-takarékpénztári megtakarítással nem rendelkező társasházak, szövetkezeti lakóházak által – hitelintézettől felvett kölcsön visszafizetésének támogatása céljából utólagosan finanszírozott vissza nem térítendő kamattámogatást nyújt a Rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén.

II. A pályázók köre:
XIII. kerületi társasházak és szövetkezeti lakóházak.

III. Az alábbi tevékenységekre felvett hitelek kamattámogatása támogatható:
a) az alapító okirat szerint közös tulajdonban lévő gépészeti vezetékhálózat teljes vagy részleges
felújítása (központi antenna, kaputelefon, kábel tv vezetékeinek felújítására nem igényelhető),
b) tető, tetőszerkezet héjalás, bádogozás, kémények részleges, vagy teljes felújítása,
c) födémek, függőfolyosók, erkélyek szerkezeti felújítása, alapmegerősítés,
d) központi berendezések, kazántelep, felvonók, szellőztető berendezések részleges és teljes
felújítása,
e) homlokzatfelújítás,
f) társasház és szövetkezeti lakóház helyiségeit érintő egyéni vízmérők felszerelése,
g) központi vízszűrő beépítése a vízminőség javítása érdekében,
h) megújuló energiaforrások alkalmazása,
i) a társasház vagy szövetkezeti lakóház utcafronti nyílászáróinak cseréje, helyreállítása,
j) a társasház vagy szövetkezeti lakóház lépcsőházának felújítása,
k) a társasház területén szeméttároló kialakítása, meglévő szemétledobó korszerűsítése,
l) gépkocsi-tároló kialakítása a társasház vagy szövetkezeti lakóház belső udvarán vagy pinceszintjéna pincehelyiségek átalakításával,
m) az épület víz- és hőszigetelésének javítása,
n) homlokzati hőszigetelés kialakítása,
o) kémények biztonságtechnikai kiváltása, felújítása, kialakítása,
p) új felvonó kialakítása, beszerelése,
q) egyéb, a pályázati kiírásban meghatározott célra, vagy
r) felújítással összefüggő, nem önkormányzati pályázathoz önrész fedezetére, amennyiben a nem önkormányzati pályázat a jelen rendelet céljaival összhangban áll.

IV. A pályázattal elnyerhető támogatás mértéke:
A kamattámogatás mértéke a társasház vagy lakásszövetkezet által a törlesztés első 5 évben a pénzintézetnek megfizetett kamat 50 %-a, a második 5 évben a fizetett kamat 25 %-a.

V. Kötelező mellékletek:
1. Közgyűlési határozat, melyben a közös képviselőt, lakásszövetkezeti tisztségviselőt felhatalmazza a közösség a pályázaton való részvételre, a támogatási szerződés aláírására.

2. A társasház, lakásszövetkezet által kötött hitelszerződés másolata.

3. A felújítás költségeit tartalmazó, közgyűlés által elfogadott részletes költségvetés.

4. A közös képviselő, szövetkezeti elnök nyilatkozata, hogy az általa képviselt ház nem rendelkezik lakás-takarékpénztári megtakarítással.

5. A pályázó nyilatkozata, hogy az önkormányzattal szemben nem áll fenn lejárt tartozása, nincs egyéb hiteltartozásuk.

6. Nyilatkozat, hogy a társasházban, lakásszövetkezetben nincs rendezetlen tulajdoni vagy használati helyzetű tetőtér vagy házfelügyelői lakás.

7. A pályázó hozzájáruló nyilatkozata ahhoz, hogy az Önkormányzat – erre vonatkozó döntése esetén – jogosult a pályázó épületének homlokzatán, vagy más arra alkalmas közös tulajdonú területén, a kamatmentes támogatás visszafizetésének futamideje alatt köztéri biztonsági megfigyelő kamerát, WiFi szolgáltatási pontot vagy mindkettőt kiépíteni és működtetni.

8. Közművektől igazolás, hogy a háznak nincs közműtartozása.

9. Adóigazolás az Önkormányzat Adóügyi Osztályától (1139 Budapest, Béke tér 1.), hogy nem áll fenn lejárt tartozása a háznak.

VI. A pályázat benyújtásának módja, elbírálása:

A pályázatokat a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt-hez folyamatosan lehet benyújtani határidő nélkül. A pályázat csak az összes melléklet egyidejű beadásával érvényes. Feltétel, hogy a másolatban benyújtott dokumentumok olvashatóak legyenek.
A pályázati fedlapon az alábbi információkat kérjük feltüntetni:
• pályázat célja,
• társasház neve, pontos címe, helyrajzi száma,
• alapító okirat szerinti albetétek száma (lakás darab száma, helyiség darab száma),
• közös képviselet neve, címe, elérhetősége,
• felújítási munkálatok befejezési határideje,
• mellékletek: a tájékoztatóban 1-9. sorszám alatti mellékletek (ennek egy része a közgyűlési határozatokra is vonatkozik).

A pályázat kiírásáról, valamint a pályázatok elbírálásáról a tulajdonosi jognak a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében meghatározott gyakorlója, a Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság dönt.
A tulajdonosi jog gyakorlója a pályázati eljárások előkészítésével és lebonyolításával, valamint a pályázatok elbírálását követően a támogatási szerződések előkészítésével a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt-t bízza meg.
A döntésről a pályázó írásban kap értesítést.

Az Önkormányzat a támogatottal támogatási szerződést köt.

https://www.kozszolgaltato.bp13.hu/ingatlangazdalkodas/hirek/20210107-palyazat-kamatmentes-felujitasi-tamogatas-es-vissza-nem-teritendo-kamattamogatas-tarsashazaknak-lakasszovetkezeteknek/